Srečanja mladih

Pri svetovni IPA organizaciji je predvideno, da vsako leto ena od držav članic priredi MEDNARODNO SREČANJE MLADIH.

Srečanje se organizira vsako leto pri drugi nacionalni sekciji v mesecu juliju ali avgustu, praviloma 14 dni.

2016 – Los Angeles, Kalifornija, ZDA (16. 7 do 30. 7. 2016)

2017 – Južna Afrika

  • starostna meja udeleženih otrok je med 16. in 18. letom starosti
  • udeležba se omogoči otrokom ne glede na spol, raso, jezik ali veroizpoved
  • razpis srečanja mora biti objavljen najmanj 9 mesecev pred začetkom, prijave pa morajo biti poslane najmanj 3 mesece pred začetkom srečanja
  • vsebina srečanja mora biti v skladu z nameni in cilji IPE, razvijati pa mora miroljubne in strpne odnose ter omogočati študijsko in raziskovalno delo. Razpravljanje o politiki ni dovoljeno
  • vsak udeleženec mora za organizatorja srečanja izdelati pisno poročilo
  • število udeležencev je omejeno na maksimalno število 50, pogovorni jezik pa je francoski, angleški, nemški in španski
  • del stroškov srečanja krije mednarodna blagajna, ostale stroške pa vsak udeleženec sam oz. njegovi starši
  • potne stroške krije vsak udeleženec sam oz. njegovi starši, nacionalne sekcije pa lahko v okviru lastnih zmožnosti subvencionirajo te stroške. Upravni odbor IPA sekcije Slovenije je sprejel sklep, da se krije polovica potnih stroškov za najcenejši prevoz enemu, izbranemu udeležencu
  • starši udeleženega otroka morajo ob prijavi podpisati tudi posebno izjavo, da njihovi otroci ne uživajo alkohola in ne jemljejo drog
  • organizatorji morajo poskrbeti za ustrezno zdravstveno in za druga zavarovanja udeležencev srečanja.